dimarts, 30 de juny de 2009

Pocs avenços i perill de retrocés

Des que vam publicar els desitjos per al 2009, poc s'ha avançat en l'acompliment d'alguns dels punts que reclamavem per a la millora dels Serveis Informatius.

Seguim sense Consells de redacció com cal, amb la tasca que li encomana l'Estatut professional, que és la següent :

10.2. El consell de redacció, sota la direcció del cap dels serveis
informatius, planificarà les prioritats i les línies informatives a
tractar, i assegurarà la coordinació entre els diversos espais
informatius.

Continuem sense resums oficials, vàlids per a tota la redacció, de les reunions "de previsions" dels dijous, convertides de vegades en consells de redacció, si més no pel que fa a la recepció de les notícies i les orientacions decidides. Això fa que no hi hagi una versió complerta, sinó diverses de fragmentàries segons cada secció, i que hi pugui haver llocs on no arriben (delegacions, corresponsalies) i que depenen de diverses seccions.

Cal recordar, a més, que aquests resums van ser una conquesta en èpoques de molt més control de la informació, i no té cap sentit que ara hi renunciem, quan poden ser l'eina cohesionadora de la redacció i motor del debat professional que ens cal per millorar. La darrera acta va ser publicada el gener del 2008.

Una altra eina democràtica és la interlocució del Comitè professional amb la direcció d'Informatius. Vam defensar l'Estatut de redacció per deixar de rondinar pels passadissos i poder aportar el punt de vista de la redacció a través del Comitè professional. I a aquests efectes recordem el previst a l'Estatut .

15.3. (...)
Amb la finalitat d'assolir una major implicació dels professionals en
el procés informatiu i una sempre més eficaç organització de la
redacció, que repercuteixi en una major qualitat dels seus resultats,
així com poder reflexionar sobre les qüestions professionals
pròpies d'aquest Estatut el comitè professional es reunirà
trimestralment amb el director d'informatius, sens perjudici del
nombre de reunions que acordin efectuar ambdues parts.

Aquests terminis s'haurien de complir, en primer lloc per la direcció d'Informatius, i per part de la redacció caldria reapropiar-se de les possibilitats que ofereix l'Estatut, que no és una eina que resolgui tots els problemes, però sí la possibilitat de plantejar-los, i que si no utilitzem prou ens situa en pitjors condicions per a solucionar-los.
I tot i que no està contemplat a l'Estatut, seria una mostra de transparència i de confirmació que els informatius de TVC van per bon camí que es convidés el Comitè professional als Consells de Redacció.
De la mateixa manera que caldria comptar amb la seva opinió, com a organisme representatiu de tota la redacció, en l'elaboració del Llibre d'Estil de TVC, dels treballs del qual no hi ha informació, com no n'hi ha de l'absència de lingüistes d'informatius en la Comissió que hi treballa, nomenada exclusivament per la direcció.

CANVIAR EL CONVENI?

Però a més de no avançar en aquests temes de millora de la participació democràtica dels professionals, hi ha desagradables sorpreses en les propostes que des de la direcció es faran ben aviat en el marc de la negociació del Conveni collectiu :
- creació d'un nivell "d'entrada" de redactors i ENG's, amb l'eufemisme de que són "categories sense carrera professional", i abaratint-les "per baix", amb l' argument que així "es facilita l'ocupació dels professionals".
- "regulació" del personal "autoplanificat", concepte aquest encara per definir però que se suposa inclou tothom que no estigui sotmés a un "planning", i "regulació" que només pot significar abaratiment de la compensació corresponent, per evitar pagar la flexibilitat i oficialitzar la pràctica habitual a tants programes d'aplicar, sense que ho permeti el Conveni, el plus de trencament de franges que conté uns condicionants que no es compleixen en els programes informatius on es treballa de matí i de tarda i en funció de la possibilitat de les gravacions i no pas d'uns horaris fets a la carta i per comoditat personal.

-redefinició de la flexibilitat.

-ampliació del periode de prova a partir del nivell F de tres a sis mesos. Per poder acomiadar abans si el treballador no és del gust del cap?

-nova regulació de les compensacions en els viatges per raó de feina (preus esglaonats, preus diferents segons perillositat -cap a dalt o cap abaix?- tractament diferenciat dels festius).

Tot dins d'una "filosofia" de reducció de la nòmina variable, apel.lant a les dificultats econòmiques del Govern i de la Corporació, que per ser creïble i assumible hauria d'anar precedida de mesures de transparència dels sous dels directius (com a la BBC), de cobraments inadequats per part de càrrecs, de persones sense destí ni activitat coneguda o massa clara i altres realitats que caldria aclarir. Això, abans de reclamar austeritat o retalls importants d'un Conveni que durant anys ha garantit salaris dignes, i no pas "elevats" com interessadament es diu : el que hi ha és que a fora les condicions són tirant a indignes.

dilluns, 1 de juny de 2009

Una ingerència fora de lloc

Un altre cop una formació política ha presentat recurs davant la Junta Electoral
contra un pla de cobertura de les eleccions que, com en el cas de TV3, tot i mantenir el cronometratge i l’ordre dels partits en la informació, en funció dels darrers resultats, incorpora criteris professionals en el cas de notícies rellevants sorgides en la pròpia campanya, i altres elements explicatius en relació al debat sobre els blocs electorals minutats.

Com altres recursos, aquest es remet a l’article 66 de la Llei Electoral, que obliga al respecte al pluralisme polític i social i a la neutralitat informativa, però del qual no es deriva cap criteri sobre la representativitat o la proporcionalitat, com des de fa anys dictamina –erròniament- la Junta Electoral, mimetitzant les regles referides només als espais gratuïts de propaganda.

En aquest cas, a més, el recurs de CiU qüestiona específicament la pràctica professional del periodisme quan discuteix el lloc concret que ocupen els blocs electorals en els informatius o la possibilitat que notícies polítiques rellevants es situin fora d’aquests blocs.

Però el més greu són les declaracions del responsable de comunicació de CDC, que a més de reiterar, sense cap base, que l’acord incompleix la llei, acusa els treballadors de TV3 de “boicot a la democràcia” i de “no vetllar per la cultura democràtica durant tot l’any”, a més d’avançar que en les pròximes eleccions s’oposarà a cap mena de flexibilització dels blocs electorals, com s’ha fet en els darrers anys a la CCMA i a altres mitjans.

Des de l’SPC lamenten una anàlisi tan esbiaixada de la realitat i la voluntat d’ingerència en la professionalitat dels mitjans públics i en la seva necessària independència. I continuarem defensant les diferents mesures de protesta dels treballadors de la CCMA i d’altres mitjans públics, en defensa del dret a la informació de la ciutadania, que ha d’estar lliure de condicionants partidistes.