divendres, 14 de desembre de 2018

CONFIRMAT EL PACTE DE DESPATXOS CONTRA LA INDEPENDÈNCIA DE LA CCMA

Dijous a la tarda es va debatre al Parlament una moció de Ciutadans sobre la CCMA. Una moció desfasada en el temps, perquè provenia d'una interpel.lació al Govern d'unes setmanes enrere, i mentre s'havia fet el pacte de la vergonya. Vergonya també per Ciutadans, que va voler que es mantingués en secret fins després de les eleccions andaluses, per no ser criticats en aquella campanya per arribar a acord amb forces independentistes. El mateix que els va recriminar dimecres Pedro Sánchez al Congrés, deixant en evidència l'acceptació de l'acord excloent per part del PSC. La sessió va servir per confirmar que el pacte a quatre es manté, tal i com van anunciar en el seu moment TV3 i Catalunya Ràdio. Un acord fet a esquenes dels altres grups, amb els quals s'havia procedit a tramitar la reforma de la llei de la Corporació davant la Mesa del Parlament, i que només calia portar al Ple. Un tràmit que ara bloquegen JxCat i ERC, i també Ciutadans, perquè deuen preferir dur a votació el seu acord, que compleix els requisits de majoria de 2/3 i de proposta d'almenys tres grups (encara que dos son del mateix govern), però no els criteris de la mateixa Llei actual segons la qual les propostes de noms al Consell han de respondre a criteris estrictes de competència professional i després que el CAC els proposi i en verifiqui la idoneïtat. I un acord que comporta la presència al nou Consell de comissaris polítics i empresarials, de solvència no contrastada, i de recanvi de papers en els mitjans de la Corporació per part dels dos grups del Govern, que pot portar de nou a la direcció d'Informatius de TV3 una persona de confiança política del JxCat. Aquesta maniobra contra el consens i contra les peticions històriques dels representants dels treballadors, que com altres organismes professionals, sindicals i acadèmics hem reiterat la necessitat de reformar la governança de la Corporació per desgovernamentalitzar TV3 i Catalunya Ràdio, mereix el rebuig més absolut dels treballadors i de la ciutadania, perquè ens transporta a abans de 1999, quan el Parlament de Catalunya va resoldre que calia retornar als mitjans públics de la Generalitat el seu caràcter de públics, i no governamentals, com ha tornat a succeir de manera intensificada des del 2012 i com ja resulta evident per a qualsevol, fins i tot per a qui ho justifica en funció de la situació política. Per tot això creiem que cal tornar a defensar com mai i amb tota energia els principis de la Llei de la CCMA, retornant-li la forma de governança basada en el consens polític i social, perquè és la millor forma d'assegurar l'estabilitat i viabilitat de la nostra empresa, que ha de tenir el suport de tots els sectors i de la immensa majoria de la ciutadania per ser realment pública. SPC de TV3 Sant Joan Despí, 14 de desembre de 2018

dimecres, 5 de desembre de 2018

Vergonya partitocràtica

Finalment ho han fet. Després de mesos d’amagar unes negociacions que traeixen l’esperit i la lletra de la Llei de la CCMA (*), de votar al Parlament mocions i resolucions comprometent-se a reformar la llei de la Corporació per tornar al consens que afavoreix la independència i la professionalitat dels directius i els gestors, després d’aprovar per unanimitat i tramitar de nou a la Mesa del Parlament el dictamen de la ponència conjunta de juliol del 2017 (**), i després d’una resolució de fa dos mesos aprovada per majoria –amb l’abstenció dels dos partits del govern- en la mateixa línia, en el sentit d’aplicar els criteris de la reforma a la renovació del Consell, quatre grups parlamentaris han consumat aquesta nova estafa a la ciutadania i als treballadors de la Corporació. I ho han fet els dos grups del Govern amb la complicitat de dos dels partits més crítics amb la gestió, la programació i la informació de TV3 i Catalunya Ràdio, que les darreres setmanes també han evitat admetre que entraven en aquesta maniobra que només busca mantenir el control governamental dels mitjans de la CCMA. Un control que es manté des del 2012 amb la contrareforma impulsada per CiU i el PP, i ara amb el suport de dos grups que traeixen els seus compromisos i que contribueixen a la consolidació d’una radiotelevisió al servei del Govern. Perquè no només es tracta del pacte pel repartiment de llocs al Consell de govern, on per força calia comptar amb la col.laboració d’altres grups, sinó de que aquest comportarà la distribució privada i “en cremallera”, entre JxCat i ERC, dels principals càrrecs de la Corporació : directors de la tele i la ràdio i caps d’informatius respectius, tots en mans de professionals de confiança del Govern. Esperem que els grups que han perpetrat aquest acord no intoxiquin l’opinió pública dient que això tirarà endavant amb majoria qualificada al Parlament, i a proposta de tres grups. La proposta de reforma de les lleis audiovisuals (**), que incloïa la de la CCMA, i que hipòcritament van firmar també fa ben poc els grups que han apadrinat aquest bunyol, posava més requeriments, per assegurar la competència, la professionalitat i la independència dels gestors de la Corporació. Per tot plegat hem d’expressar altre cop la nostra decepció davant dels incompliments de diversos grups parlamentaris, especialment dels qui en èpoques passades s’havien compromès amb models de gestió democràtica, no governamental i no partidista, de la radiotelevisió pública que hauria de ser de tots. SPC de TV3 Sant Joan Despí, 5 de desembre de 2018 (*) “Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la idoneïtat, d’acord amb criteris estrictes de competència professional. A aquest efecte, s’ha de valorar especialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o privades. Aquests mèrits han d’ésser justificats de manera concreta en l’informe sobre els candidats” (Llei CCMA 2012) (**) “Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament per una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la idoneïtat, amb criteris estrictes de competència professional. A aquest efecte, s’ha de valorar especialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o privades. Aquests mèrits han de ser justificats de manera concreta en l’informe sobre els candidats a què fa referència l’apartat 3. 3. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya regular, convocar i resoldre un procediment públic de selecció de candidats per formar part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més dels mèrits al·legats per ocupar el càrrec, els candidats han de presentar un projecte de gestió que ha d’incloure necessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació empresarial en què, segons el seu criteri, s’ha d’inspirar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 4. Un cop resolt el procediment de selecció, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’elevar al Parlament la llista de candidats en un nombre que pot ser superior al de membres que han de ser elegits. Aquesta llista ha d’anar acompanyada d’un informe sobre cadascun dels candidats relatiu a la seva capacitat i idoneïtat per ocupar el càrrec. La llista i els informes s’han de trametre al Parlament abans de la compareixença i l’examen públic dels candidats davant la comissió parlamentària que correspongui. 5. El Parlament elegeix per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, el president o presidenta del Consell de Govern d’entre els membres que l’integren”. (Proposició de reforma de les lleis audiovisuals)

dijous, 22 de novembre de 2018

QUÈ VOLEM I QUÈ PROPOSEM: VINT PUNTS PER TREBALLAR BÉ I AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

1. Recuperar plenament el Conveni i les prestacions socials perdudes (pla de pensions, ajut familiar, fons social, subvenció menjador...), les compensacions per feines i horaris especials i la resta de condicions pactades. Ampliació de supòsits com ara teràpies d’estimulació o atenció de logopèdia per a fills amb trastorns del desenvolupament. Possibilitat d’obtenir permisos o flexibilitat horària en casos de familiars (fills o pares) amb problemes de salut. 2. Tornar a les 35 hores setmanals efectives, per conciliar la vida laboral amb la familiar i personal. La possibilitat de fer-ho com en altres empreses públiques, a través d’hores de formació no presencial, la va plantejar ja el Comitè a la direcció el 2012, però no ha estat fins ara que ha estat atesa, després que es convoquessin unes aturades dissuasives. Reconeixement de la "preparació de tasques" i de la feina des de casa i cap retallada de la bossa d’hores de recuperació si no es pot fer formació. 3. Recuperar el poder adquisitiu, un cop eliminat el RAV i retornades moltes de les retallades que ens van aplicar. Retorn de la paga extra de 2013 i 2014. 4. Recuperar la contractació, per les necessitats productives de l'empresa i per rejovenir la plantilla. Aposta pels "contractes de relleu", que combinin jubilacions anticipades amb noves incorporacions a temps parcial. Solució definitiva als contractes "indefinits no fixos", que són un oxímoron i una prova del desajust entre el dret laboral i les normes d'ocupació de places a les empreses públiques. 5. Salut laboral: vigilància de totes les condicions de treball, i solució als casos de lipoatròfia, no ben resolts fins ara. Seguiment dels efectes de les "motxilles" i encàrrec d'un informe independent sobre els seus efectes en els professionals. Potenciació de formacions en tècniques de relaxament, i reconeixement per part de Recursos Humans del grup de meditació i autogestió de l’estrès, creat per treballadors de la casa el 2014. 6. Revaloració de categories professionals, a través de la Comissió de Valoracions, a causa de la major assumpció de competències en els darrers anys : OPIs, lingüistes, redactors, ENGs... Reconeixement en Conveni de l'equivalència entre redactors i ENGs, per obrir les possibilitats d'accés a concursos i promocions, i per regular una mobilitat que en la pràctica ja es dona des de fa anys. 7. Compliment íntegre del laude sobre la revaloració dels OPIs de rodatge, recorregut per la direcció. Els OPIs digitals i els de rodatge han de dependre d'Imatge i Realització, i no de Producció, per poder parlar el mateix llenguatge professional i tenir accés a promocions en l’àmbit de Realització. Recuperació del plus d'ESG d'Esports. 8. Selecció de personal objectiva per a totes les categories i llocs de treball. També per a les promocions a llocs de treball com les corresponsalies i les seus territorials, amb participació dels representants laborals i professionals dels treballadors. El mateix reclamem per a la promoció a càrrecs professionals de la redacció. 9. Borsa de mobilitat interna conjunta per a les plantilles de TV3 i de CR, que reguli de manera objectiva la mobilitat entre els dos mitjans i acabi amb la discrecionalitat exclusiva de la direcció. I que respecti les peticions ja fetes pels treballadors en l'àmbit de TV3. 10. No a la suspensió temporal de complements de lloc de treball de nivell H, com es fa amb els directors de documentals abans de tancar el "dossier", ni tampoc de la funció de caps o sotscaps de secció d'Informatius, quan per motiu de viatges per la feina passin nòmina variable. Això és contrari al Conveni i reclama un acord sobre la nòmina variable que sigui compatible amb la definició d'aquest nivell. 11. No al trossejament de llocs de treball com ara conductor en funció de les hores de pantalla, com intenta Recursos Humans amb les conductores en aranès. Això obriria la veda a trencar la unitat de llocs i categories, als sous personalitzats i a l'atomització de la negociació salarial. 12. Descripció, classificació i valoració paritàries de les funcions de nivell H i O. La direcció no pot fer-ho unilateralment, i no pot seguir vulnerant el Conveni aplicant pel seu compte revaloracions com les de corresponsal estranger o de conductor d'informatius que anomena "d'alta complexitat", que ha situat a nivell H, quan segons el Conveni vigent aquests són llocs de nivell G. 13. Regulació de complements salarials fora de Conveni i que no es justifiquin. Els que es justifiquin han d'enquadrar-se en els complements previstos en el Conveni. 14. Normalització de les delegacions de Catalunya: plantilla suficient, reconeixement per la direcció de les subdelegades de TV3, valoració paritària de la seva feina i legalització dels plusos per guàrdies. 15. Democratització de les relacions laborals: totes les comissions han de ser paritàries, inclosa la de producció, on el Comitè d'empresa només és informat, amb retard, dels programes i projectes de la direcció. Solució negociada al problema artificial de les multes de trànsit als treballadors. 16. Democratització de les relacions professionals: no a les imposicions sense argumentació a l'hora dels nomenaments i les substitucions de càrrecs a la redacció. Negociació amb els representants laborals i professionals dels treballadors de tots els projectes sobre col·laboració entre les redaccions de TV3 i Catalunya Ràdio, a Sant Joan Despí i als altres centres. 17. Impuls definitiu del Pla d'Igualtat, que porta anys de retard, a partir del diagnòstic preceptiu que està a punt d'aprovar la Comissió paritària que hi ha treballat els darrers dos anys. Analitzar en el Pla la disparitat de la imatge en pantalla d’homes i dones: cal una reflexió sobre el model femení que projectem al conjunt de la societat. I també si normalitzem prou la diversitat sexual i de gènere. 18. Aprovació del Contracte Programa, obligat pel Mandat Marc Audiovisual, i que no tenim perquè no han volgut ni el Govern ni el Consell de la CCMA. Un Contracte Programa que per fi ens doti d'estabilitat pressupostària, a quatre anys vista, i en funció d'uns objectius clars i d'un finançament suficient i adequat al servei públic que el Parlament reclama de la Corporació. 19. Creació d'una Comissió real de seguiment del Llibre d'Estil de la CCMA, per assegurar-ne el compliment i el caràcter vinculant, començant per la direcció de TV3 i de la Corporació, i seguint pels col·laboradors i cares conegudes de les productores que treballen amb nosaltres. 20. Reforma democràtica definitiva de la Llei de la CCMA, que garanteixi la independència dels directius de la Corporació i dels seus mitjans, i acabi amb la governamentalització i la partidització dels seus òrgans gestors. Que compti amb la participació dels treballadors en el Consell de govern i de la ciutadania en un Consell Assessor amb autonomia i capacitat d'incidència en el producte que oferim a la societat. Aquesta reforma també ens cal per aconseguir un suport polític i social més gran per assegurar l'estabilitat i la viabilitat de la Corporació. Per tot això, dijous 29 de novembre VOTA'NS I VOTA'T Llista SPC - Periodistes i Professionals de la Comunicació

divendres, 16 de novembre de 2018

LA "CORPO" NO POT SER LA FINCA PRIVADA DEL GOVERN

La premsa torna a informar de les negociacions privades entre JxCat i ERC per tornar a repartir-se el control del Consell de la CCMA i les direccions i caps d'informatius de TV3 i Catalunya Ràdio. I també informa de les reiterades desavinences entre els partits del Govern. Aquests tractes a l'ombra contradiuen la resolució recent del Parlament per reprendre el dictamen de la ponència del 2017 que per unanimitat reclamava el retorn a la regla de la majoria qualificada i al suport d'almenys tres grups a l'hora d'elegir els membres del Consell de la CCMA i el seu president, tant si hi havia nova llei com si no. L'abstenció dels dos partits del Govern en la votació pren així tot el seu significat. Però el manteniment d'un Consell caducat i producte d'una majoria absoluta té els seus efectes: és el que permet que un director de TV3 cregui que enlloc de fer de periodista ha d'actuar com a oponent polític quan entrevista la cap de l'oposició. El desprestigi professional de la nostra empresa i de la feina dels seus informadors va en augment des de fa anys precisament pel dèficit democràtic de la governança de la Corporació. L'actitud del director en l'entrevista deriva de la seva concepció que TV3 ha de reflectir prioritàriament una suposada "majoria social", que a més identifica amb la majoria parlamentària. Una idea contrària a les lleis i principis que ens regeixen, com a mitjà i com a professionals: la Llei de Comunicació Audiovisual, el Mandat Marc, la Llei de la CCMA, el Llibre d'Estil de TV3 i el Codi Deontològic de la professió periodística. Que ens exigeixen independència, pluralisme i imparcialitat, i pel que fa a l'Estatut de Catalunya, el plus de la neutralitat. Per això seguim reclamant, com els Comitès d'empresa i els Consells professionals de TV3 i Catalunya Ràdio, la reforma de la llei de la Corporació d'acord amb la ponència conjunta del 2017, i si més no, la renovació immediata del Consell amb els criteris que s'hi van aprovar. Pel que fa a l'entrevista, ha evidenciat el problema de fons de la CCMA i de TV3, i hauria de fer reflexionar el director, per treure'n conclusions i actuar en conseqüència. SPC de TV3 Sant Joan Despí, 16 de novembre de 2018

dissabte, 20 d’octubre de 2018

PARLAMENT, RENOVEU EL CONSELL DE LA "CORPO" AMB CRITERIS DE MAJORIA QUALIFICADA, INDEPENDÈNCIA I PROFESSIONALITAT

Aquest divendres assistirem un cop més a la funció teatral ja coneguda a la Comissió de control de la CCMA: l'oposició criticarà la gestió del Consell i els directors, i el Govern els defensarà. No hi ha un argument més gràfic que aquest per confirmar que malauradament els mitjans de la Corporació estan sota el control governamental. I que totes les crítiques que es puguin fer no van enlloc si no s'aborda el problema de fons, que és la necessitat de desgovernamentalitzar TV3 i Catalunya Ràdio. Sense això, la Comissió de control és un tràmit per reiterar queixes sense cap garantia que tinguin cap efecte. Com van dir alguns diputats en el darrer Ple del Parlament, és hora d'anar al fons de l'assumpte i de culminar la feina de la ponència conjunta per a la reforma de les lleis audiovisuals que fa més d'un any va aprovar per unanimitat de tots els grups un dictamen que ja era a punt per anar al Ple. I de manera immediata, davant un Consell de govern hipercaducat i amb només cinc membres, procedir a la seva renovació total amb els criteris acordats en aquella ponència. Uns criteris que volen garantir la independència i la professionalitat dels membres del Consell, i del seu president, amb una elecció per majoria qualificada de 2/3, a proposta d'un mínim de tres grups parlamentaris, i amb una validació prèvia dels candidats per part del CAC a partir d'un concurs públic. Aquesta és l'alternativa a l'etern "pim pam pum" entre grups parlamentaris a la Comissió de control. I això és el que necessiten la CCMA, no sols per tornar a oferir un servei veritablement públic i per a tota la ciutadania, sinó també per garantir l'estabilitat i la viabilitat de la Corporació i dels seus mitjans. Reclamem un cop més del Parlament que asseguri el compliment de les seves pròpies resolucions i mocions, i dels grups que donen suport al Govern que abandonin les pràctiques patrimonials amb un mitjans que son de tota la ciutadania, que és la que els financia, i no del poder executiu de torn. SPC de TV3 Sant Joan Despí, 18 d'octubre de 2018

dijous, 20 de setembre de 2018

NOVA CARTA OBERTA A LA COMISSIÓ DE CONTROL

Fa dos anys vam enviar una primera carta oberta a la Comissió de Control de la CCMA apel.lant a la responsabilitat del Parlament per fer fer complir les seves lleis, és a dir que es renovés el Consell de govern de la Corporació -llavors caducat només parcialment-, que s'acordés la reforma de les lleis audiovisuals per revertir la governamentalització de TV3 i Catalunya Ràdio, i que s'instés el Govern i el Consell de la CCMA a firmar el Contracte Programa que ja llavors era a punt, i que ha de dotar d'estabilitat financera a la Corporació, sense la qual no es pot complir la missió de servei públic encomanada pel Parlament. Dos anys després continuem reclamant el mateix a qui és la nostra "patronal", la cambra catalana, perquè abordi d'una vegada l'origen dels problemes dels mitjans de la CCMA, per comptes de fixar-se només en les conseqüències i de reiterar a la Comissió de control la dialèctica govern-oposició, amb els mitjans públics de la Generalitat com a arma llancívola. Precisament aquest espectacle repetit a la Comissió és l'evidència de la governamentalització de TV3 i de Catalunya Ràdio, que l'oposició critica i els grups del Govern defensen. Aquest és un cercle viciós que només pot trencar-se si es reprèn el fil de la legislatura passada i es procedeix a renovar el Consell de govern de la Corporació amb els criteris de majoria qualificada i a proposta d'un mínim de tres grups per elegir els membres i el president del Consell, i a través d'un concurs públic. Criteris que tots els grups parlamentaris van aprovar per unanimitat el juliol del 2017 i havien de bastir la nova reforma de les lleis audiovisuals (CCMA, CAC i General de l'Audiovisual). Reclamem això del Parlament i dels grups que donen suport al Govern que abandonin els seus pactes d'amagat per repartir-se entre els dos la presidència del Consell de la Corporació i les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio i dels respectius departaments d'Informatius. Perquè això vulnera clarament l'esperit i la lletra de les leis audiovisuals catalanes i totes les normatives de la UE La independència i la professionalitat com a distintius bàsics de TV3 i Catalunya Ràdio és el que els pot tornar el seu caràcter plenament públic, al servei del conjunt de la ciutadania i sense que apareguin decantades cap a una de les parts en l'actual conflicte polític. Aquesta és també la millor manera d'eliminar qualsevol excusa que pugui ser utilitzada per justificar l'hostilitat i les agressions a aquests mitjans i als seus treballadors. Pel que fa a aquest aspecte, reclamem responsabilitat als partits convocants de manifestacions, perquè controlin que es respecti la feina dels informadors; que es dediquin més mitjans des de la Corporació a reforçar la seguretat dels equips de gravació a l'exterior, i també que els Mossos d'Esquadra garanteixin el dret constitucional a la informació, a partir de la protecció dels professionals que l'han d'assegurar. Sant Joan Despí , 20 de setembre de 2018 SPC de TV3

dilluns, 30 de juliol de 2018

RECLAMEM UNA RESPOSTA URGENT DEL GOVERN

Davant les noves informacions, mai desmentides, sobre el repartiment dels principals càrrecs de la Corporació, de TV3 i de Catalunya Ràdio entre els partits del poder, hem de reclamar un aclariment diàfan i immediat de si aquest acord, ara qüestionat, formava part del pacte de govern subscrit entre el JuntsxCat i ERC. Si no hi és, pensem que correspon al Parlament fer complir les lleis catalanes de l'audiovisual públic que atorguen únicament a la cambra catalana la potestat per a l'elecció dels màxims càrrecs directius de la CCMA i dels seus mitjans. No pot ser que sigui un secret a veus que els partits del Govern mercadegen amb uns mitjans que son de tota la ciutadania, que és la que els financia, i que des de fa anys s'havia anat aconseguint que s'acostessin al model d'independència i professionalitat que totes les forces polítiques afirmen que defensen. Però hi ha actituds polítiques que semblen anar en sentit contrari, com seria el cas si es confirma que la Corporació se la volen repartir els partits del Govern com una Conselleria més. I com ho serà si es continua obstaculitzant la renovació del Consell de govern de la CCMA, caducat des del març, i l'aprovació pel Parlament de l'acord pres per unanimitat fa un any en la ponència de reforma de les lleis audiovisuals. Un acord que preveu que els consellers i el president siguin elegits per majoria qualificada (que força al consens i per tant afavoreix la independència i la professionalitat), a proposta de més de tres grups parlamentaris, i a través d'un concurs públic que també es faria per als principals càrrecs directius. Tampoc no és de rebut que no s'apliqui la moció aprovada pel Ple del Parlament l'octubre del 2016 segons el qual, si s'ha de renovar el Consell sense haver aprovat la llei que derogués la contrareforma del 2012, llavors s'ha de fer amb els mateixos criteris acordats per a la nova llei. Per això reclamem dels partits del Govern un desmentit urgent del repartiment privat de càrrecs a la CCMA, i del Parlament que compleixi i faci complir les seves pròpies lleis i exerceixi la seves competències en relació a la Corporació. SPC de TV3 Sant Joan Despí, 30 de juliol de 2018

dilluns, 18 de juny de 2018

ES PREPARA LA TUPINADA

El diari El País confirma el que ja es coneixia : els partits del Govern volen renovar el Consell de la CCMA d'acord amb la llei actual, producte de l'acord entre CiU i el PP el 2012. L'excusa que el diari atribueix a "fonts consultades" és que si es fes d'altra manera ·seria un procediment molt llarg". Però cal recordar novament que en diferents mocions i resolucions parlamentàries aprovades per unanimitat pel ple del Parlament s'instava a la renovació del Consell amb els criteris de la nova llei ja acordada, també per unanimitat, en ponència conjunta de reforma de les lleis audiovisuals, i encara que la llei no hagués estat aprovada. És urgent renovar el Consell de govern de la CCMA, i tant. Però mirant al futur, i no al passat. I seria fort que el Parlament contradigués les seves pròpies decisions. La nova radiotelevisió valenciana, tan saludada, elegeix els membres del Consell Rector i del president i director general per majoria qualificada (de 3/5 parts). També es preveu així a Telemadrid i a Canal Sur, i igualment, però amb el requisit de 2/3, a mitjans públics locals catalans com Betevé, Badalona Comunicació i Mitjans de l'Hospitalet (de Llobregat), seguint les indicacions de la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya del 2005. Però resulta que a aquestes alçades, defensar el mateix per a la CCMA, que ja ho havia aconseguit el 2007 amb la llei impulsada des del govern tripartit, però contrareformada el 2012, sembla que és demanar massa. Amb l'argument de l'excepcionalitat política, grups que havien defensat el model d'independència dels mitjans de la Corporació ara el reserven per a temps "millors", que no se sap quan seran i en funció d’una subjectivitat partidista. Justament per la conflictivitat política és més necessari que mai que la societat catalana disposi d'uns mitjans públics que responguin a aquest nom de veritat, i que no siguin l'eina del relat del Govern, ni instrument utilitzat per aquest en la batalla política. Perquè no és aquesta la funció dels mitjans públics en una societat democràtica. EL CONSELL DE GOVERN S'HA DE RENOVAR PER MAJORIA QUALIFICADA, QUE FORCI AL CONSENS I A LA INDEPENDÈNCIA I PROFESSIONALITAT DELS MAXIMS DIRECTIUS LA CORPORACIÓ ÉS UN TEMA DE PAÍS, REPRESENTAT PEL PARLAMENT. QUE NO ES POT DEIXAR EN MANS DELS PARTITS DEL GOVERN RECAMEM DEL PARLAMENT QUE SIGUI COHERENT AMB LES SEVES RESOLUCIONS Sant Joan Despí, 18 de juny de 2018 SPC de TV3

dijous, 31 de maig de 2018

Independència per als mitjans de la CCMA

Més de vuit mesos després, aquest divendres es torna a fer una sessió de la comissió de control de l'actuació de la CCMA. Han estat vuit mesos en que erròniament algú ha suposat, perquè hi havia un govern intervingut pel 155, que els seus mitjans han estat "incontrolats". La realitat és que ha funcionat el control remot, a través dels directius designats pels partits de l'anterior govern, que ara se sap que volen reajustar el repartiment en termes més paritaris (però no pas de gènere). El control parlamentari està previst a la llei, però per desgràcia es converteix sovint en un duel en que l'oposició critica l'actuació dels mitjans, i els partits del govern la defensen, prova evident de la governamentalització d'aquests mitjans. Això és el que pot tornar a passar aquest divendres, més intensament encara pels mesos transcorreguts i per la crisi política a Catalunya, alimentant un bucle centrat en les conseqüències d'aquesta governamentalització però que no aborda les causes de fons, i que acaba sovint amb polèmiques entre diputats de diferents grups en la pròpia comissió. Proposem als grups parlamentaris que abandoni aquesta via, i encarin la que van acordar a finals de la legislatura passada, en la ponència conjunta de reforma de les lleis audiovisuals, quan van aprovar per unanimitat el retorn als criteris de majories qualificades i a proposta de més de tres grups per a l'elecció dels membres del Consell de govern de la Corporació i del seu president. Perquè aquesta via, que mai s'hagués hagut d'abandonar com va passar el 2011, és la que afavoreix el consens entre sensibilitats polítiques i la tria de directius amb criteris de competència, professionalitat i independència política. A més, com que l'actual Consell de govern de la CCMA està plenament caducat des de final de març, proposem que, d'acord també amb resolució parlamentària de la legislatura passada, es procedeixi a la seva renovació amb els criteris esmentats, per avançar cap a una governança més consensuada en els òrgans de gestió de la Corporació, que cal per garantir més pluralisme i més independència dels mitjans i dels professionals, i també per assegurar-ne l’estabilitat i la viabilitat. Els mitjans públics de la Generalitat son un afer de país, i per defensar-los i enfortir-los cal el consens majoritari de les forces polítiques i socials, perquè els senti seus el conjunt de la ciutadania, que és qui els financia. No poden ser només el reflex de la “majoria social i política", com defensen alguns directius d'aquests mitjans, perquè això és contrari al mandat de les lleis que regeixen la CCMA, i per sobre de tot al mateix Estatut d'autonomia, que en el seu article 52 en reclama la neutralitat política. Animem per tant els grups parlamentaris representats a la Comissió de control a impulsar de manera immediata el canvis del Consell de govern de la Corporació, i tot seguit, a culminar la reforma de les lleis audiovisuals (CCMA, CAC, Llei Audiovisual..) per consolidar un model de servei públic que s'adreci a tota la ciutadania i permeti que TV3 i Catalunya Ràdio deixin d'estar en el focus de la confrontació política. Alertem però contra els intents de dilatar aquests canvis urgents i necessaris amb arguments de tipus partidista o ideològic o amb subterfugis de qualsevol mena, que només amagarien la voluntat de perpetuar una situació anòmala que el 2007 es va voler superar, i que és el control per part del govern dels òrgans i els càrrecs directius dels mitjans públics de Catalunya. Sant Joan Despí, 31 de maig de 2018