dijous, 22 de novembre de 2018

QUÈ VOLEM I QUÈ PROPOSEM: VINT PUNTS PER TREBALLAR BÉ I AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

1. Recuperar plenament el Conveni i les prestacions socials perdudes (pla de pensions, ajut familiar, fons social, subvenció menjador...), les compensacions per feines i horaris especials i la resta de condicions pactades. Ampliació de supòsits com ara teràpies d’estimulació o atenció de logopèdia per a fills amb trastorns del desenvolupament. Possibilitat d’obtenir permisos o flexibilitat horària en casos de familiars (fills o pares) amb problemes de salut. 2. Tornar a les 35 hores setmanals efectives, per conciliar la vida laboral amb la familiar i personal. La possibilitat de fer-ho com en altres empreses públiques, a través d’hores de formació no presencial, la va plantejar ja el Comitè a la direcció el 2012, però no ha estat fins ara que ha estat atesa, després que es convoquessin unes aturades dissuasives. Reconeixement de la "preparació de tasques" i de la feina des de casa i cap retallada de la bossa d’hores de recuperació si no es pot fer formació. 3. Recuperar el poder adquisitiu, un cop eliminat el RAV i retornades moltes de les retallades que ens van aplicar. Retorn de la paga extra de 2013 i 2014. 4. Recuperar la contractació, per les necessitats productives de l'empresa i per rejovenir la plantilla. Aposta pels "contractes de relleu", que combinin jubilacions anticipades amb noves incorporacions a temps parcial. Solució definitiva als contractes "indefinits no fixos", que són un oxímoron i una prova del desajust entre el dret laboral i les normes d'ocupació de places a les empreses públiques. 5. Salut laboral: vigilància de totes les condicions de treball, i solució als casos de lipoatròfia, no ben resolts fins ara. Seguiment dels efectes de les "motxilles" i encàrrec d'un informe independent sobre els seus efectes en els professionals. Potenciació de formacions en tècniques de relaxament, i reconeixement per part de Recursos Humans del grup de meditació i autogestió de l’estrès, creat per treballadors de la casa el 2014. 6. Revaloració de categories professionals, a través de la Comissió de Valoracions, a causa de la major assumpció de competències en els darrers anys : OPIs, lingüistes, redactors, ENGs... Reconeixement en Conveni de l'equivalència entre redactors i ENGs, per obrir les possibilitats d'accés a concursos i promocions, i per regular una mobilitat que en la pràctica ja es dona des de fa anys. 7. Compliment íntegre del laude sobre la revaloració dels OPIs de rodatge, recorregut per la direcció. Els OPIs digitals i els de rodatge han de dependre d'Imatge i Realització, i no de Producció, per poder parlar el mateix llenguatge professional i tenir accés a promocions en l’àmbit de Realització. Recuperació del plus d'ESG d'Esports. 8. Selecció de personal objectiva per a totes les categories i llocs de treball. També per a les promocions a llocs de treball com les corresponsalies i les seus territorials, amb participació dels representants laborals i professionals dels treballadors. El mateix reclamem per a la promoció a càrrecs professionals de la redacció. 9. Borsa de mobilitat interna conjunta per a les plantilles de TV3 i de CR, que reguli de manera objectiva la mobilitat entre els dos mitjans i acabi amb la discrecionalitat exclusiva de la direcció. I que respecti les peticions ja fetes pels treballadors en l'àmbit de TV3. 10. No a la suspensió temporal de complements de lloc de treball de nivell H, com es fa amb els directors de documentals abans de tancar el "dossier", ni tampoc de la funció de caps o sotscaps de secció d'Informatius, quan per motiu de viatges per la feina passin nòmina variable. Això és contrari al Conveni i reclama un acord sobre la nòmina variable que sigui compatible amb la definició d'aquest nivell. 11. No al trossejament de llocs de treball com ara conductor en funció de les hores de pantalla, com intenta Recursos Humans amb les conductores en aranès. Això obriria la veda a trencar la unitat de llocs i categories, als sous personalitzats i a l'atomització de la negociació salarial. 12. Descripció, classificació i valoració paritàries de les funcions de nivell H i O. La direcció no pot fer-ho unilateralment, i no pot seguir vulnerant el Conveni aplicant pel seu compte revaloracions com les de corresponsal estranger o de conductor d'informatius que anomena "d'alta complexitat", que ha situat a nivell H, quan segons el Conveni vigent aquests són llocs de nivell G. 13. Regulació de complements salarials fora de Conveni i que no es justifiquin. Els que es justifiquin han d'enquadrar-se en els complements previstos en el Conveni. 14. Normalització de les delegacions de Catalunya: plantilla suficient, reconeixement per la direcció de les subdelegades de TV3, valoració paritària de la seva feina i legalització dels plusos per guàrdies. 15. Democratització de les relacions laborals: totes les comissions han de ser paritàries, inclosa la de producció, on el Comitè d'empresa només és informat, amb retard, dels programes i projectes de la direcció. Solució negociada al problema artificial de les multes de trànsit als treballadors. 16. Democratització de les relacions professionals: no a les imposicions sense argumentació a l'hora dels nomenaments i les substitucions de càrrecs a la redacció. Negociació amb els representants laborals i professionals dels treballadors de tots els projectes sobre col·laboració entre les redaccions de TV3 i Catalunya Ràdio, a Sant Joan Despí i als altres centres. 17. Impuls definitiu del Pla d'Igualtat, que porta anys de retard, a partir del diagnòstic preceptiu que està a punt d'aprovar la Comissió paritària que hi ha treballat els darrers dos anys. Analitzar en el Pla la disparitat de la imatge en pantalla d’homes i dones: cal una reflexió sobre el model femení que projectem al conjunt de la societat. I també si normalitzem prou la diversitat sexual i de gènere. 18. Aprovació del Contracte Programa, obligat pel Mandat Marc Audiovisual, i que no tenim perquè no han volgut ni el Govern ni el Consell de la CCMA. Un Contracte Programa que per fi ens doti d'estabilitat pressupostària, a quatre anys vista, i en funció d'uns objectius clars i d'un finançament suficient i adequat al servei públic que el Parlament reclama de la Corporació. 19. Creació d'una Comissió real de seguiment del Llibre d'Estil de la CCMA, per assegurar-ne el compliment i el caràcter vinculant, començant per la direcció de TV3 i de la Corporació, i seguint pels col·laboradors i cares conegudes de les productores que treballen amb nosaltres. 20. Reforma democràtica definitiva de la Llei de la CCMA, que garanteixi la independència dels directius de la Corporació i dels seus mitjans, i acabi amb la governamentalització i la partidització dels seus òrgans gestors. Que compti amb la participació dels treballadors en el Consell de govern i de la ciutadania en un Consell Assessor amb autonomia i capacitat d'incidència en el producte que oferim a la societat. Aquesta reforma també ens cal per aconseguir un suport polític i social més gran per assegurar l'estabilitat i la viabilitat de la Corporació. Per tot això, dijous 29 de novembre VOTA'NS I VOTA'T Llista SPC - Periodistes i Professionals de la Comunicació